การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายเกี่ยวเนื่องกับการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายเกี่ยวเนื่องกับการกำกับดูแลกิจการ

 • นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 • จริยธรรมธุรกิจ
 • นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
 • นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 • ข้อบังคับบริษัท
 • กฏบัตรของคณะกรรมการบริษัท
 • กฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
 • กฏบัตรของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
 • นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายสิทธิมนุษยชน
 • นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์
 • นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 • นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
 • นโยบายการสอบสวนเรื่องร้องเรียนและทุจริต
 • นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต