การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จริยธรรมธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจ

        จริยธรรมธุรกิจ คือ หลักการและวิธีปฏิบัติในเรื่องที่สำคัญซึ่ง ผู้บริหาร พนักงาน ต้องปฏิบัติตาม และส่งเสริมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยมีกรรมการเป็นแบบอย่างที่ดี และเมื่อทุกคนในองค์กรปฏิบัติในทิศทางเดียวกันแล้วก็จะสะท้อนให้เห็นภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งเป็นแนวทางที่จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

        กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้ และมีหน้าที่ต้องทบทวนตนเองว่าได้ปฏิบัติสอดคล้องกับจริยธรรมธุรกิจหรือไม่ รวมถึงมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจไปยังช่องทางที่กำหนดไว้