การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การต่อต้านคอร์รัปชั่น

การต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่ปี 2564 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และอยู่ระหว่างการขอเข้าเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566