ข้อมูลบริษัท

กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ

นายนิติ จึงนิจนิรันดร์

รองประธานกรรมการ

นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม

กรรมการ

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

กรรมการ

นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร. รัตนา สิทธิประศาสน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

รศ. ดร. พรรณชฎา ศิริวรรณ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
/ ประธานคณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

นายเกรียงชัย ตรีนภากร

กรรมการ

นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี

กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

นายทศสีห์ โควสุรัตน์

กรรมการ