การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

        บริษัท โนวา เอมไพร์จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทจึงศึกษาและประยุกต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล แนวทางสากล รวมถึงข้อปฏิบัติหรือแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ

        คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไว้ใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ฉบับนี้ ซึ่งกล่าวถึงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท การเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร หลักการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส และการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

        คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้เป็นหลักการในการตัดสินใจ และกำหนดนโยบาย หรือแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท