ข้อมูลบริษัท

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทที่มีความยืดหยุ่นด้วยการลงทุนที่มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเพื่อการเติบโตใยระยะยาวของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ”

พันธกิจ

•  เป็นส่วนหนึ่งของการก้าวไปสู่โลกอนาคต ด้วยการทำงานเชิงรุกในการแสวงหาโอกาสเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
•  มานะอุตสาหะที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจด้วยการนำนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์
•  สร้างผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
•  ดำเนินงานภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่ดีและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประชาคมโลก