การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

        บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องเป็นการเติบโตร่วมกัน โดยกำหนดกรอบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

สร้างการเติบโตทางธุรกิจ

สร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยการลงทุนในธุรกิจพลังงาน และให้มีการรักษาสัดส่วนระหว่างธุรกิจพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนและพลังงานในรูปแบบอื่น หรือธุรกิจอื่นในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ที่เกี่ยวข้อง

สร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ

สร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตนตามกฎหมาย จริยธรรม ประเพณี ในทุกพื้นที่ที่เข้าดำเนินธุรกิจ

U

สร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร

สร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร ให้เป็นองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เป็นกลางทางการเมือง และส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

เคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชน

เคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ความเสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ

ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย ประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งสร้างความยั่งยืนไปด้วยกันผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมทางธุรกิจควบคู่กัน

จัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรม

จัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะการจ้างแรงงาน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาทั้งทักษะ ความรู้ และคุณธรรมให้กับทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างเหมาะสม

ให้ความสำคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ให้ความสำคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำประเด็นการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งผลกระทบทางลบและทางบวกมาใช้ในกระบวนการตัดสินใจในการลงทุน

        ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง