การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงผู้ร้องเรียนหรือให้เบาะแส ผู้ถูกร้องเรียน บุคคลต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือให้เบาะแสที่สะดวก ปลอดภัย และมีขั้นตอนกระบวนการที่โปร่งใส น่าเชื่อถือ เพื่อป้องปรามการกระทำผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และเป็นเครื่องมือทางการบริหารในการตรวจจับเหตุทุจริตหรือการกระทำผิด และลดความเสียหายจากการกระทำผิดหรือการทุจริตด้วย

ทั้งนี้ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้

•  แจ้งผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจ (ในทุกระดับชั้น)
•  ส่ง E-mail ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ [email protected]
•  ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยู่ดังนี้
บริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) 80 ซอยบางนา-ตราด 30
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260