ข้อมูลบริษัท

กลยุทธ์และเป้าหมายองค์กร

กลยุทธ์และเป้าหมายองค์กร

เป้าหมายระยะสั้น

มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับตัวให้ได้กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป

เป้าหมายระยะยาว

เร่งขยายการลงทุน

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

•  ดึงดูดผู้ที่มีความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรให้พร้อมสำหรับความท้าทายใด ๆใช้นวัตกรรมในการสร้างคุณค่าให้กับบริษัท
•  ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนเพื่อค้นหาประโยชน์ร่วมกันเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
•  ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง