นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

แบบ 56-1 สำหรับปี 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

หลักเกณฑ์เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562