ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างธุรกิจ

โครงสร้างธุรกิจ

บริษัท ที่ตั้งสำนักงาน ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

(ล้านบาท)

ประเภทหุ้น

จำนวนหุ้นที่ถือ

(%)

จำนวนหุ้น

ทั้งหมด

บริษัท เดอะ โซล่าร์ อาเขต จำกัด 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลิต ขายส่งและขายปลีกพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังงานทดแทนอื่น ๆ 247.5 หุ้นสามัญ 99.99 24,750,000
บริษัท สกาย โซล่าร์ รูฟ จำกัด 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลิต ขายส่งและขายปลีกพลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานลมและพลังงานทดแทนอื่น ๆ 11.7 หุ้นสามัญ 99.99 117,000
บริษัท สกาย โซล่าร์ พาวเวอร์ จำกัด 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลิต ขายส่งและปลีกพลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานลมและพลังงานทดแทนอื่น ๆ 23.1 หุ้นสามัญ 99.99 231,000
บริษัท เอ็น ดับเบิลยู กรีน พาวเวอร์ จำกัด 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลิต ขายส่งและปลีกพลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานลมและพลังงานทดแทนอื่น ๆ 27.1 หุ้นสามัญ 99.99 271,000
บริษัท เอ็น ดับเบิลยู เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลิต ขายส่งและปลีกพลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานลมและพลังงานทดแทนอื่น ๆ 15.6 หุ้นสามัญ 99.99 156,000
บริษัท เอ็น ดับเบิลยู โซล่าร์ จำกัด 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลิต ขายส่งและปลีกพลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานลมและพลังงานทดแทนอื่น ๆ 10.5 หุ้นสามัญ 99.99 105,000
บริษัท ซันนี่ โซล่า จำกัด 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลิต ขายส่งและปลีกพลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานลมและพลังงานทดแทนอื่น ๆ 11.5 หุ้นสามัญ 99.99 115,000
บริษัท ซัน ลิงค์ พาวเวอร์ จำกัด 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลิต ขายส่งและปลีกพลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานลมและพลังงานทดแทนอื่น ๆ 5.0 หุ้นสามัญ 99.99 50,000
บริษัท โซล่าร์ ทาวน์ จำกัด 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลิต ขายส่งและปลีกพลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานลมและพลังงานทดแทนอื่น ๆ 11.3 หุ้นสามัญ 99.99 113,000
บริษัท วินชัย จำกัด 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลิต ขายส่งและปลีกพลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานลมและพลังงานทดแทนอื่น ๆ 990.0 หุ้นสามัญ 75.00 9,900,000