ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 เม.ย. 2567 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด : 828
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น : 85.19

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 5 เม.ย. 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) : 660
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float) : 29.67

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1 น.ส. ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม 53,797,364 31.66
2 บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 32,330,000 19.02
3 ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย 15,280,000 8.99
4 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 11,615,200 6.83
5 นาย กิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย 8,038,700 4.73
6 นาย ทศสีห์ โควสุรัตน์ 6,501,800 3.83
7 น.ส. สุรียส โควสุรัตน์ 6,500,000 3.82
8 MITSIAM INTERNATIONAL LTD. 6,000,000 3.53
9 น.ส. จุฑาทิพย์ ทวิสุวรรณ 2,592,593 1.53
10 น.ส. วิริยาภรณ์ โปษยานนท์ 2,592,593 1.53